องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 • แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ สินค้า OTOP
 • กลับ
  1       กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง  หมู่ที่ 3  บ้านแม่เย็น  ตำบลแม่เย็น  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
  2       กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านสันไม้ฮาม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เย็น
  3       กลุ่มอาชีพโต๊ะจีนบ้านสุขสันติ หมู่ที่ 9  เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนากลุ่มและดูแลสมาชิกในกลุ่มให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นกลุ่มอาชีพมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากจากการพัฒนากลุ่มให้มีความเจริญและยอดจำหน่่ายของกลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  บริหารงานโดย กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านสุขสันติ  สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  ส่งเสริมโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ที่อยู่  บ้านปูแกง -สุขสันติ  หมู่ที่ 9  ต.แม่เย็น  อ.พาน โทร  088-4127486, 083-2042227

  4       งานหัตถกรรม งานจักรสาน  คุณภาพเป็นหนึ่ง อายุการใช้งานเป็นสอง ราคาถูกสุดเป็นสามอย่างที่เราปฎิบัติกันมาช้านาน...
  5       มีดพร้า แม่เย็น สินค้าที่ทำรายได้ให้กับท้องถิ่นก็คืองานด้านหัตถกรรม และการทำมีด ทำพร้า ขาย รายได้ก็พอประมาณ พออยู่พอกิน เพราะสินค้าเน้นที่คุณภาพ

  ไปข้างบน